หน้าหลัก....Log in สมาชิก....Log in ฝ่ายบริหาร....ความเป็นมา....PWDOM....ติดต่อเรา
.........................................................................................................................................................................................

ปิดโครงการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2551

..........

โครงการหางานเพื่อเพื่อนผู้พิการ ครั้งที่ 1

.

วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2551

เว็บไซต์ขององค์กร ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
Hutch : Hutchison CAT Wireless MultiMedia Ltd.
GMM Digital Business Group
PWD Outsource Management Co., Ltd.

1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ18 ธันวาคม 2552 เวลา 13:21

  โครงการการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยที่ลำบากยากจนและด้อยโอกาส
  (ขอให้ให้เพื่อนๆช่วยส่งข้อความนี้ต่อไปให้คนอื่นๆ )
  .
  .
  ผมทำงานให้หน่วยงาน NGO และได้รับอีเมล์เรื่อง “ความคืบหน้าโครงการการช่วยเหลือประชาชนที่ลำบากยากจนและด้อยโอกาสทั้ง 4 กลุ่ม” เมื่อผมอ่านอีเมล์นี้แล้ว ผมรู้สึกว่าอยากให้ทุกคน ช่วงส่งเสริมโครงการเหล่านี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยที่ลำบากยากจนและด้อยโอกาส ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
  .
  อีกทั้งคนที่จัดทำเว็บนี้ขึ้นมา มุ่งจัดทำขึ้นโดยน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงมาทำให้บังเกิดผล(โปรดดูในเว็บไซด์โครงการ) ผมจึงอยากให้เพื่อนๆช่วยส่งข้อความนี้ต่อไปให้คนอื่นๆ เพื่อร่วมสร้างความดีถวายในหลวงและช่วยช่วยเหลือประชาชนชาวไทยที่ลำบากยากจนและด้อยโอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
  .

  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  .
  อีเมล์ที่ผมได้รับ
  .
  .
  5/10/2552

  เรียน ผู้บริหารองค์กร และ ผู้บริหารเว็บไซด์
  สำเนา ผู้ดูแลเว็บไซด์ และบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  จาก นายสัมฤทธิ์ ศรีสุวรรณรัตน์ (หัวหน้าส่วนโครงการพัฒนาสังคม wresearch)

  เรื่อง ความคืบหน้าโครงการการช่วยเหลือประชาชนที่ลำบากยากจนและด้อยโอกาสทั้ง 4 กลุ่ม
  (ขอความกรุณาให้ท่านช่วยส่งเอกสารเหล่านี้ไปยังหน่วยงานหรืององค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไป)  ผมในนามหัวหน้าส่วนโครงการพัฒนาสังคม wresearch ขอความร่วมมือมายังเว็บไซด์/องค์กร ของท่าน เพื่อขอเชื่อมโยงเว็บไซด์ของwresearch (3เว็บไซด์) กับเว็บไซด์ของท่าน และขอให้องค์กรท่านช่วยเผยแพร่ ให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือในเรื่อง “การช่วยเหลือประชาชนที่ลำบากยากจนและด้อยโอกาส” ซึ่งทาง wresearch ได้จัดทำโครงการ เพื่อช่วยเหลือประชาชน 4 กลุ่ม ได้แก่ คนพิการ / เกษตรกร / กลุ่มคนยากจน/คนตกงาน / เจ้าของธุรกิจที่มีรายได้น้อย ดังนี้

  1. จัดทำเว็บไซด์ “Web ประกาศงาน – ที่รับผู้พิการเข้าทำงาน” ซึ่งเป็นเว็บไซด์สำหรับประกาศงาน ที่รับผู้พิการเข้าทำงาน(www.wresearch.org/helpdisable_webboard.php) โดยการประกาศรับสมัครงานในเว็บนี้ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รวมทั้งพยายามส่งเสริมให้เกิดองค์กร/บริษัท จัดหางานให้ผู้พิการ และดำเนินการติดต่อ องค์กรภาครัฐและเอกชน องค์กรไม่แสวงหากำไร บริษัทจัดหางาน สมาคม มูลนิธิต่างๆ เพื่อช่วยกันส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คนพิการ สามารถมีงานทำ มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง
  2.จัดทำเว็บไซด์ “ตลาดกลาง ซื้อ /ขาย /จอง สินค้าเกษตร-ประมง”
  (เพื่อเพิ่มทางเลือกในการซื้อ/ขายสินค้า ให้กับ เกษตรกร-ชาวประมง-ผู้บริโภค-พ่อค้าคนกลาง) ซึ่งเป็นเว็บไซด์สำหรับประกาศซื้อ /ขาย /จอง สินค้าเกษตร -ประมง (www.wresearch.org/helpfarmer.php)
  3.จัดทำเว็บไซด์ “รวมหน่วยงานรับปรึกษาคดีความต่างๆ” (เพื่อช่วย
  คนยากจน/คนตกงาน/ลูกจ้าง/บุคคลต่างๆ ให้ได้รับความเป็นธรรม ความยุติธรรม www.wresearch.org/helplaw.htm )
  4. ริเริ่ม โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อรายย่อย (เพื่อเจ้าของธุรกิจที่มีรายได้น้อย) โดย จะพยายามผลักดันให้ธนาคาร สถาบันการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ เปิดบริการให้สินเชื่อ(เงินกู้)เพื่อผู้มีรายได้น้อย
  ผมขอความกรุณาจากองค์กรทุกองค์กร และท่านทั้งหลาย โปรดร่วมมือและช่วยเหลือให้โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ลำบากยากจนและด้อยโอกาสต่างๆเหล่านี้ สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า


  หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใดสามารถส่งมาให้เราได้ที่ Email : paputking@yahoo.com  ด้วยความนับถืออย่างสูง
  หัวหน้าส่วนโครงการพัฒนาสังคม wresearch
  นายสัมฤทธิ์ ศรีสุวรรณรัตน์
  (อ.ปั้น – ติวเตอร์จุฬา ดินแดง กรุงเทพฯ)

  ตอบลบ